ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล)  ตั้งอยู่เลขที่ 120  หมู่ 1  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53230  โทรศัพท์     -     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ  3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 และ 9 ตำบลป่าคาย มีพื้นที่ 12  ไร่  -  งาน  98  ตารางวา


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลป่าคาย    (วัดคีรีวงกฏ)” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2460 โดยท่านธรรมการจังหวัดร่วมกับนายอำเภอ ตรอนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ศาลาการเปรียญวัดคีรีวงกฎ เปิดสอนในระดับ ป. 1 - 4          
ในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในสถานที่ ปัจจุบันโดยขอซื้อที่ดินจากราษฎรบ้านวังปรากฏ กำนันตำบลป่าคายได้ชักชวนประชาชนมาร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 1 หลัง  ในช่วงปี 2515 - 2521 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้แบบ ป. 1 ฉ จำนวน 3 หลัง 9 ห้องเรียน     ปีการศึกษา 2539 ได้งบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 จำนวน 3 ห้องเรียนและปีการศึกษา  2546 ได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 จำนวน 4 ห้องเรียนปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม. 1 - ม.3)                                                       
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) เปิดทำการสอน 3 ระดับ มีนักเรียนทั้งหมด  122 คน คณะครูทั้งหมด 11 คน ครูผู้สอนจำนวน 11 คน ผู้บริหาร 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน   ธุรการโรงเรียน 1 คน และลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างปูน  จำนวน  1  คน