วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
เน้นเด็กเป็นสำคัญ    ก้าวไกลทันไอซีที   แสวงหาความรู้ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          สร้างสรรค์ศิลปะดนตรี    ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง