พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
    พันธกิจของโรงเรียน
1.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. พัฒนาเทคโนโลยีให้นักเรียนใช้แสวงหาความรู้
4. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรี
6. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัยและรักความเป็นไทยใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้
8. จัดระบบบริหารสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 
          เป้าหมาย
          “สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะ  เก่ง  ดี  มีความสุขและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข”