ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
อ.2 1 6 3 9 9
อ.3 1 3 2 5 5
รวม 2 6 3 9  
ป.1 1 3 3 6 6
ป.2 1 6 4 10 10
ป.3 1 4 9 13 13
ป.4 1   8 8 16 16
ป.5 1 5 5 10 10
ป.6 1 10 10 20 20
รวม 6 36 39 75  
ม.1 1 4 8 12 12
ม.2 1 10 1 11 11
ม.3 1 9 1 10 10
รวม 3 23 10 33  
รวมทั้งหมด 11 68 54 122