คณะผู้บริหาร

นายกมล เมิดไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา