กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสำราญ อินจุ้ย
ครู คศ.3

นางอมรรัตน์ วุฒิเดช
ครู คศ.3

นายสุทัศน์ ทองจันทร์
ธุรการโรงเรียน

นายวิมล เพ็ชรคำ
ลูกจ้างประจำ