คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกุลนาช บุญไทย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนับ อยู่สุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสำราญ อินจุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเชิด บัวเข็ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย กุมาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกพร อินจุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบรรพต ธรรมรุจิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์การศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม บุญอุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เมิดไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผอ.รร.บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)
เบอร์โทร :